Het laatste nieuws van Sinne Technyk
over projecten en producten

Fiscale voordelen voor Agrarische ondernemers tot 12%

Staatssecretaris Joop Atsma (mileu) wil agrarisch ondernemers stimuleren om bij het vervangen van daken met asbest meteen de stap naar zonnepanelen te maken. Via fiscale maatregelen kan het voordeel voor boeren oplopen tot zo’n 12%.

Voor het onderdeel asbestsanering kan gebruik gemaakt worden van de milieu-investeringsaftrek (MIA; op het plaatsen van de zonnepanelen kan de energie-investeringsaftrek (EIA) worden toegpast. LTO gaat actief haar leden informeren en stimuleren om van dit pakket maatregelen gebruik te maken.

Volgend jaar wordt onderzocht of het mogelijk is boeren, maar bijvoorbeeld ook flatverenigingen die een groot dakoppervlak vol zonnepanelen plaatsen, meer geld te laten verdienen aan hun (tijdelijke) overcapaciteit. Ze zouden dan hun op zonrijke dagen opgewekte elektriciteit die teveel is voor eigen gebruik, moeten kunnen ‘salderen’ met de energiemaatschappij. In 2013 worden de mogelijkheden en effecten van het ‘salderen buiten eigen dak’ onderzocht. Omdat de fiscus hierdoor energiebelasting misloopt, is hiervoor vanaf 2014 10 miljoen euro gereserveerd.

Subsidie zonnepanelen 2012:

15% korting op aanschafprijs
Vanaf 1 juli 2012 komt er in Nederland weer subsidie beschikbaar in de vorm van 15% korting van de aanschafprijs van zonnepanelen. hierdoor gaat de geplande btw-verlaging op zonnepanelen definitief niet door.

De btw-verhoging van 19 naar 21% gaat per 1 oktober in, ook voor zonnepanelen, waardoor het tussen 1 juli en 1 oktober bijzonder gunstig is om zonnepanelen aan te schaffen. Tot het hoge btw tarief omhoog gaat naar 21%, betaal je effectief maar 4% btw op de zonnepanelen. Met andere woorden: tussen 1 juli en 1 oktober is er een ware boom te verwachten.

Deze subsidie is maar tijdelijk en eindigt in 2013.

Er wordt nergens gerept over zonneboilers. Deze lijken het dan ook niet gehaald te hebben.

Zon motor voor de Friese economie

50 megaWatt zonnestroom en 75 banen om dit tussen nu en 2015 te realiseren. Dat zijn de ambities van de provincie Fryslân voor Sinnestroom. Op 26 april 2012 presenteerde gedeputeerde Hans Konst zijn plannen voor zonnestroom. 50 MW is ruim 1% van de totale elektriciteitsvraag in Fryslân. Dat is voldoende voor ongeveer 12.500 Friese huishoudens. Op dit moment ligt er ongeveer 5 MW in Fryslân.

De prijs van een zonnepaneel is de afgelopen jaren sterk gedaald. Daarmee is zonne-energie een betaalbaar en groen alternatief. Vooral voor kleinverbruikers, zoals burgers en het MKB, maar ook voor agrariërs. “Dit is it begjin fan in perioade fol sinne. We wolle wol 10 kear safolle sinnepanielen del lizze, as dat der no binne. Sinne kin wat my oanbelanget de motor fan de Fryske ekonomy wurde. It jout ek noch wurk oan 75 minsken,” aldus gedeputeerde Hans Konst.

De strategie van de provincie Fryslân is gericht op het oplossen van de aandachtspunten per doelgroep. Doelgroepen zijn kleinverbruikers en grootverbruikers. We houden rekening met de ruimtelijke kwaliteit. De eerste acties richten zich op communicatie van de Friese burger, financieringsmogelijkheden en zonnestroom op publieke gebouwen.

Subsidie Schoon en Zuinig

Deze subsidie kunt u aanvragen van 2 april tot en met 14 mei 2012

Heeft u een landbouwonderneming en voert u innovatieve projecten uit met als thema energiebesparing, duurzame energie en/of reductie van broeikasgassen? U kunt met de regeling Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig subsidie krijgen als u uw kennis en ervaring – opgedaan met uw innovatief project – deelt met andere Nederlandse agrarische ondernemers. Dit doet u door het geven van demonstraties. Doel is dat andere ondernemers uw opgedane kennis en ervaring gaan toepassen in hun eigen onderneming.

De demonstraties moeten gaan over het toepassen van vernieuwende technieken die leiden tot energiebesparing, het produceren en gebruiken van duurzame energie en een reductie in de uitstoot van broeikasgassen.

Voor meer informatie: hetlnvloket.nl/onderwerpen/subsidie/dossiers/dossier/demonstratieprojecten/schoon-en-zuinig

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door:

een landbouwonderneming
een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen onderling
een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen met agro-MKB-ondernemingen, bosbouwondernemingen of MKB-ondernemingen die werkzaam zijn in de voedselindustrie
De landbouwondernemingen moet werkzaam zijn in de sectoren veehouderij, akkerbouw, tuinbouw open teelt, bloembollen, bolbloemen, paddestoelen of glastuinbouw.

Atsma wil deal: asbest eraf, zonnepanelen erop

Staatssecretaris Atsma (infrastructuur en Milieu) gaat de vervanging van asbestdaken door zonnepanelen stimuleren. Dat kondigde hij maandagochtend aan in het Groningse Oudeschip, waar hij het Landbouwactieplan Hogeland in ontvangst nam. Atsma daagde provincies, gemeenten en landbouworganisatie LTO uit om via een Green Deal hun bijdrage te leveren aan het vervangen van giftige dakplaten door energie-opwekkers. “Het plaatsen van zonnepanelen past bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw. Wat begon met windmolens en mestvergisting, loopt er nu op uit dat boerderijen serieuze energieleveranciers worden. En waar zonnepanelen in de plaats van asbestplaten komen, snijdt het mes aan twee kanten” aldus Atsma.

“Het plaatsen van zonnepanelen past bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw. Wat begon met windmolens en mestvergisting, loopt er nu op uit dat boerderijen serieuze energieleveranciers worden. En waar zonnepanelen in de plaats van asbestplaten komen, snijdt het mes aan twee kanten” aldus Atsma.

Atsma wil boeren helpen om de bestaande fiscale regelingen voor sanering van asbestdaken (Milieu-investeringsaftrek) en het plaatsen van zonnepanelen (Energie-investeringsaftrek) te combineren. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheid van versnelde afschrijving van zonnepanelen wanneer daarvoor asbest verwijderd is. Ten slotte daagt hij de provincies, gemeenten en LTO in het Noorden uit om via een Green Deal het hunne bij te dragen aan de vervanging van asbest door zonnepanelen. Daarmee is ook het landschappelijk belang gediend, want een gunstige vervangingsregeling voorkomt dat oude asbestschuren maar helemaal platgegooid worden. Bij sanering van asbest is de verleiding groot om karakteristieke schuren te vervangen door moderne bedrijfsgebouwen. De uitdaging is, asbestverwijdering een impuls te laten zijn voor het behoud en versterking van landschappelijke kwatliteit. Vorig jaar werd door agrarische ondernemers naar schatting voor € 30 miljoen geinvesteerd in asbestverwijdering; een groei van 50 procent ten opzichte van 2010.
(Bron: Rijksoverheid)